16
Apr

PORID-2020, epidemija poreznih promjena

Čekali smo, čekali i dočekali. Sada nam slijedi čitanje, čitanje i još malo čitanja. Sve najvažnije promjene zakona, postupaka i obračuna koje su nam donijele posebne okolnosti uslijed pandemije Koronavirusa. Ponešto za svakoga, reklo bi se.

ODGODE POREZNIH OBVEZA – Zahtjev za odgodu plaćanja

Odgodu porezne obveze moguće je ostvariti putem slanja ZAHTJEVA ZA ODGODU PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA.
Zahtjev podnosi porezni obveznik putem sustava e-Porezna te u njemu prikazuje, zadovoljavajući određene kriterije, da nije u mogućnosti plaćati porezne obveze.

Odgoda se odnosi se slijedeće poreze i druga javna davanja:
- POREZI – sva davanja u državni proračun *,
- DRUGA DAVANJA – sve ostalo osim carina i trošarina što se uplaćuje u državni proračun.
* odgoda plaćanja PDV-a može se primijeniti samo na one porezne obveznike koji PDV obračunavaju po fakturiranim naknadama.

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODGODU:
- pad prihoda/primitaka najmanje 20 % u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
- obrazložiti pad prihoda/primitaka u narednom razdoblju od 3 uzastopna mjeseca u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
- dug na poreznoj kartici manji od 200,00 kn u trenutku podnošenja zahtjeva.

POSTUPAK ODOBRAVANJA ODGODE:
Odgoda se odobrava na razdoblje od 3 mjeseca od dana dospijeća pojedine porezne obveze.
Za vrijeme trajanja odgode neće se obračunavati zatenzne kamate.

Po isteku razdoblja odgode, ako porezni obveznik i dalje neće biti u mogućnosti platiti porezne obveze, može podnjeti ZAHTJEV ZA OBROČNU OTPLATU ( vidi u nastavku teksta )

OBROČNA OTPLATA POREZNIH OBVEZA – Zahtjev za obročnu otplatu

Podnosi se u roku od 5 dana nakon isteka odobrene odgode ( po Zahtjevu za odgodu plaćanja; ako je prethodno predan i odobren ), na rok od najviše 24 mjeseca, bez kamata.

2 opcije obročne oplate:
- obročna otplata samo za određenu poreznu obvezu ( npr. samo za doprinose ) - ako se odobri ovaj model obročne otplate, ne može se tražiti obročna otplata ostalih/dugih poreznih obveza,
- obročna otplata za sve dospjele i nedospjele porezne obveze – ako se odobri ovaj model, i one porezne obveze koje još nisu dospjele ( po Zahtjevu za odgodu plaćanja; ako je prethodno predan i odobren ), dospijevaju s datumom podnošenja Zahtjeva.

MODEL 1 – obročna otplata za određenu poreznu obvezu – PRIMJER SITUACIJE:
Podnjeli ste Zahtjev za odgodu plaćanja preko sustava e-Porezna s datumom 9.4.2020.
Odgoda Vam je odobrena za plaćanje doprinosa, PDV-a ostalih obveza, s datumom dospijeća 30.06.2020.
Krajem 6. mjeseca zaključujete da ćete, po isteku odgode 30.06., imati dovoljno sredstava da podmirite samo PDV, ali ne i doprinose i ostalo.
Odlučujete za doprinose zatražiti obročnu otplatu, PDV ćete platiti ( imate za to sredstva ), a za ostalo ćete se nekako snaći.
!!! Ako Vam se odobri obročna otplata samo za doprinose, a Vi naknadno zaključite da ipak nećete imati niti za PDV, više nećete moći za PDV tražiti obročnu otplatu.

MODEL 2 – obročna otplata za sve dospjele i nedospjele porezne obveze – PRIMJER SITUACIJE:
Podnjeli ste Zahtjev za odgodu plaćanja preko sustava e-Porezna s datumom 9.4.2020.
Odgoda Vam je odobrena za plaćanje doprinosa, PDV-a i ostalih obveza.
Doprinosi dospijevaju 30.06., a PDV 31.07.2020.
Krajem 6. mjeseca zaključujete da, po isteku odgode doprinosa 30.06. nemate sredstava da ih platite, a nekako Vam se ćini da niti 31.07. neće biti bolja situacija, a još dospjeva i taj PDV...
Iza 30.06. podnosite zahtjev za obročnu otplatu za sve porezne obveze.
!!! Zahtjev Vam se odobri, ali u obročnoj otplati sada je, uz doprinose, i onaj PDV iako je rok dospjeća za to bio 31.07.2020.

U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA ROKOVA PLAĆANJA PREMA ODOBRENOJ OBROČNOJ OTPLATI POREZNIH OBVEZA, OBROČNA OTPLATA SE UKIDA!

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA – Zahtjev za oslobođenje od plaćanja

Zahtjevi za oslobođenje plaćanja poreznih obveza podnosit će se do 20.06.2020.

Vrijede za porezne obveze od 01.04.2020. do isteka roka od 3 mjeseca i to za sve porezne obveze osim PDV-a, carina, trošarina, mirovinskog osiguranja – 2. stup, poreza i prireza na dohodak, naknade i davanja za igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprograme iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

KRITERIJI ZA OSTVARENJE OSLOBOĐENJA

Ako je poreznom obvezniku zabranjen, onemogućen ili otežan rad zbog nastupa posebnih mjera oslobodit će ga se plaćanja poreznih obveza ako:
- prikaže pad prihoda/primitaka najmanje 50 % u razdoblju od naredna 3 mjeseca ( 4., 5. i 6. mj. ) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ima manje od 7,5 mil kuna isporuka dobara i/ili usluga, bez PDV-a, u prethodnoj godini u potpunosti će ga se osloboditi poreznih obveza osim onih navedenih na vrhu ovog teksta,
- prikaže pad prihoda/primitaka najmanje 50 % u razdoblju naredna 3 mjeseca ( 4., 5. i 6. mj. ) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ima više od 7,5 mil kuna isporuka dobara i/ili usluga, bez PDV-a, u prethodnoj godini djelomično će se osloboditi poreznih obveza ( osim onih navedenih na vrhu ovog teksta ) u visini prikazanog postotka pada prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

ODOBRAVANJE OSLOBOĐENJA

Odobravanje će vršiti Porezna uprava na temelju svojih podataka ili na temelju podataka koje dostavi sam porezni obveznik i biti će vidljivo na poreznoj kartici obveznika u vidu umanjenja obveze ( putem sustava e-Porezna ).

!!! OSLOBOĐENJE VRIJEDI I ZA POREZNE OBVEZE ODGOĐENE PUTEM ZAHTJEVA ZA ODGODU PLAĆANJA OSIM ONIH OBVEZA NAVEDENIH NA VRHU OVOG TEKSTA.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA – za poduzetnike dobitnike potpore HZZ-a

Vrijedi samo za one poslodavce koji su dobili Potporu za očuvanje radnih mjesta od HZZ-a ( za 03/20 3250 kn, za 04/20 i 05/20 4000 kn po radniku za puno radno vrijeme ). Ti porezni obveznici bit će oslobođeni plaćanja pripadajućih doprinosa po obračunu.

Iznosi sufinanciranog djela doprinosa:

 OŽUJAK (3.250 kn neto plaća)
Mirovinsko-1-stup Država sufinancira 609,38 kn
Mirovinsko-2-stup Uplaćuje HZZ 203,13 kn
Zdravstveno osig. Država sufinancira 670,31 kn
  TRAVANJ / SVIBANJ (4.000 kn neto plaća)
Mirovinsko-1-stup Država sufinancira 609,38 kn
Mirovinsko-2-stup Uplaćuje HZZ 203,13 kn
Zdravstveno osig. Država sufinancira 609,38 kn

Obračuni plaća i JOPPD obrasci rade se i predaju kao i do sada, a oslobođenje će biti vidljivo kao umanjenje obveze na poreznoj kartici obveznika ( u sustavu e-Porezna ).

Ako se naknadno utvrdi drugačije stanje ( nepravilnosti ) oslobođenje će se poništiti.

NAPOMENA:
Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora za poslodavce, a ne za radnike. To znači da je poslodavac dužan i dalje raditi sve obračune plaća prema važećem ugovoru o radu sklopljenom sa svakim pojedinim radnikom, i dalje predaje JOPPD obrazac Poreznoj upravi i i dalje je dužan platiti sve doprinose i neto plaće sukladno obračunima, samo u ovom slučaju za to dobiva dio sredstava od države, a ostatak ( ako postoji ) snosi sam.

AKO DOĐE DO OTKAZA RADNIKA

- u roku od 8 dana obavijestiti HZZ s točnim datumom odjave i razlogom,

- OPRAVDANI RAZLOZI OTKAZA:
     - redoviti istek ugovora o radu na određeno vrijeme,
     - sporazum na zahtjev radnika,
     - osobno uvjetovani otkaz,
     - odlazak u mirovinu,
     - otkaz zbog skrivljnog ponašanja radnika.
- u slučajevima kada se radi o opravdanom razlogu otkaza, poslodavac ima pravo na razmjeran dio potpore prema danima dok je radnik još radio kod njega.

DOKAZIVANJE ISPLAĆENIH PLAĆA RADNICIMA

Poslodavac je obvezan dostaviti HZZ-u dokaz o isplaćenoj plaći radniku odnosno dokaz o isplaćenoj potpori obrtniku najkasnije do 5. dana u mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa potpore.

DINAMIKA DOSTAVE DOKAZA:

plaća za 03/20 – isplata u 04/20 – dostaviti dokaz najkasnije do 05.05.2020.
plaća za 04/20 – isplata u 05/20 – dostaviti dokaz najkasnije do 05.06.2020.
plaća za 05/20 – isplata u 06/20 – dostaviti dokaz najkasnije do 05.07.2020.

ŠTO SE SMATRA DOKAZOM:

Dokaz o isplati je Izjava o isplaćenoj potpori ili drugi financijski dokument iz kojeg je vidljiva isplata ili tablica s popisom radnika uz potpis radnika i datum isplate.
* Primjer Izjave o isplaćenoj potpori zatražite kod nas u knjigovodstvu,
* „ financijski dokument iz kojeg je vidljiva isplata „ - izvod s poslovnog računa poduzeća na datum isplate plaće,
* tablica s popisom radnika uz potpis radnika i datum isplate – možete izraditi sami, izgled tablice nije predefiniran.

OVRHE NAD RAČUNIMA POSLODAVCA – ako Vam je blokiran poslovni račun poduzeća zbog ovrhe nad novčanim sredstvima, dobivena potpora je izuzeta od ovrhe i taj novac ne bi Vam smjeli ovršiti.

OVRHE NAD RAČUNIMA RADNIKA – u trenutku pisanja teksta još uvijek se čeka izmjena Ovršnog zakona u djelu ovrha nad privatnim računima prema kojoj bi razmjerni dio plaće dobiven iz potpore ( 3250 kn za 03/20 i 4000 kn za 04/20 i 05/20 ) bio izuzet iz ovrhe.

VAŽNO !!!
OČEKUJE SE JOŠ UPUTA HZZ-A NA KOJI NAČIN ĆE SE DOSTAVLJATI DOKAZI O ISPLATAMA POTPORA, PRVE INFO TREBALE BI STIĆI OD 17.04. NA DALJE.

NOVI ROKOVI ZA PREDAJU ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆA ZA 2020. godinu ( s obzirom na posebne mjere ) I UKIDANJE NAKNADE ZA JAVNU OBJAVU

PREDAJA IZVJEŠTAJA NA FINU ( za statistiku i druge potrebe ) GFI-POD do 30.06.2020.

PREDAJA IZJAVE O NEAKTIVNOSTI do 30.06.2020.

PREDAJA PD OBRASCA U POREZNU UPRAVU ( prijava poreza na dobit ) do 30.06.2020.

Svi ostali zakonima propisani rokovi ostaju nepromijenjeni.

Od 08.04.2020. ukinuta je i naknada od 230,00 kn za uslugu javne objave dokumentacije Godišnjeg financijskog izvještaja za poduzeća u FINI.

 


IZVORI:
Narodne novine – online izdanje,
Hrvatska obrtnička komora – web portal.

 

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !